Inici arrow Ensenyament Públic arrow Mesa sectorial amb el Conseller d'educació, cultura i universitats
AugmentarReduirDesfer
 
 
 
 
 
 
Sectors
Informació general
Ensenyament Públic
Ensenyament Privat
Ensenyament 0 - 3
Universitat
Adm. autonòmica
Administració Local
Sanitat
Transport ferroviari
Eleccions sindicals
Informa't
Calendaris
Normalització lingüística
Premsa
Secretariat de la dona
Consells Escolars
Moviments Socials
Solidaritat i cooperació
Publicacions
Enllaços
Formació
CIVE
Ofertes de Treball
Mobilitat i sostenibilitat
L´STEI en imatges
L´STEI en vídeo
Salut laboral
Internacional
 
Mesa sectorial amb el Conseller d'educació, cultura i universitats PDF Imprimir Trametre

 El Conseller es compromet a no tocar les quotes ni el sou dels docents el curs 2013-14

Avui hi ha hagut Mesa Sectorial d’Educació amb la presència del conseller Rafel Bosch, com a conseqüència de la pressió i la unitat sindical, que el passat mes de desembre va lliurar un document al registre de la Conselleria en què se sol·licitava una reunió amb el seu màxim responsable.

Per part de l’STEI hem plantejat al conseller quina necessitat hi havia d’elaborar nova normativa com la Llei de convivència o la Llei de símbols, quan totes aquestes qüestions ja estan regulades en l’ordenament jurídic vigent. També li hem exigit que lleis com la del tractament de llengües, la de símbols i la de convivència i autoritat han de passar per la Mesa Sectorial, ja que afecten les condicions laborals del professorat. El Conseller s’ha compromès a passar per mesa els avantprojectes del decret de tractament de llengües i de la convivència.

Hem demanat la retirada de la llei de tractament de llengües i el manteniment del model que ara és vigent en el nostre sistema educatiu. El que cal és reforçar l’aprenentatge de la llengua anglesa, amb unes ràtios més baixes, amb la possibilitat de fer desdoblaments, amb auxiliars de conversa, amb la realització d’intercanvis, amb materials audiovisuals en versió original en anglès. Hem sol·licitat que s’obrís un període per a poder presentar-hi al·legacions i que no es tanquin les vies de negociació pertinents. Li hem recordat que des de l’STEI hem recollit ja molts fulls de signatures de centres docents en contra de la posada en marxa d’aquest avantprojecte de decret. També hem demanat explicacions sobre quina haurà de ser la formació del professorat i sobre una possible catalogació de places amb un perfil lingüístic determinat (nivell B2).

El conseller s’ha compromès a no exigir aquest requisit “d’un dia per l’altre”, però que caldrà elaborar un pla de formació que potenciï l’ensenyament dels idiomes, com en el seu moment es va fer amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Queda pendent per a una nova mesa el tractament puntual de l’assoliment d’aquest requisit lingüístic.

També hem demanat al conseller quines varen ser les aportacions que ell mateix va fer a l’avantprojecte de la LOMCE i quina influència han tengut en el seu nou articulat, després d’haver llegit a la premsa que el conseller Bosch havia declarat que moltes propostes de les Illes Balears s’havien incorporat a la nova llei del ministre Wert. En aquest punt el Conseller ha afirmat que no té el document amb les darreres aportacions i que ens el farà arribar en tenir-lo. El que sí ens ha confirmat és que el tractament de la llengua catalana, encara que no tengui la consideració de” troncal”, tendrà un tractament com el de la llengua castellana.

Per altra banda, també li hem expressat el nostre rebuig a nivell polític a l’avantprojecte de Llei Wert i li hem manifestat que com a conseller no pot acceptar la invasió de competències que suposa la nova normativa ni els atacs que contempla contra la nostra llengua pròpia. I l’hem advertit de les repercussions que tendrà en l’àmbit laboral per la disminució d’hores lectives que suposarà per a determinats col·lectius, sobretot als ensenyaments artístics.

A la Mesa Sectorial hem plantejat al conseller tot un altre seguit de qüestions referides a aspectes importants per al sector educatiu, tals com els pressupostos de la Conselleria d’Educació per al 2013, després d’haver vist que, per exemple, les quantitats de l’any passat per a despeses de funcionament de centres contemplaven una reducció d’un 30% respecte de l’any 2011.

En relació al total del pressupost, denunciam que les quantitats que es destinen a educació han patit una reducció, des de l’any 2010 fins a avui dia, de més de 130 milions d’euros; una mesura que ha suposat la supressió de molts programes d’atenció a la diversitat com el per exemple el PROA i tants d’altres, el pagament del deute del programa de reutilització de llibres, els auxiliars de conversa dels centres educatius, o les grans quantitats que es encara es deuen en despeses de funcionament als col·legis i instituts. Sobre el tema del deute, el Conseller ha expressat el compromís d’abonar dues mensualitats de les quotes de manteniment endarrerides.

Parlant de les partides pressupostàries per al proper curs 2013-2014, el conseller ens ha manifestat que no està prevista per al proper curs cap més mesura de reducció de professorat, ja que ha reconegut que “s’havia tocat fons” a l’hora de limitar a la baixa el nombre de personal per a garantir el normal funcionament del nostre sistema educatiu. També ha expressat que no es faria efectiva cap altra reducció salarial del personal docent.

Des de l’STEI hem exigit al conseller poder conèixer les xifres reals de la quota per a aquest curs escolar, ja que només se’ns ha facilitat informació de les quotes oficials. Si no disposam de les xifres reals, no podem fer la comparació amb les xifres que ens proposen per al curs 2013-2014 i no podem fer un seguiment de les dades amb tot el rigor i la certesa empírica que voldríem, sobretot a l’hora de comprovar que no es tornen a repetir els grans retalls de personal que s’han donat aquest curs. També hem tornat a demanar un control més transparent en tot el procés de les substitucions per part del professorat interí.

Pel que fa a la doble cotització que se’ns ha aplicat a la nòmina de desembre , hem reclamat que la recuperació de la doble cotització es faci de manera immediata, ja que consideram que el que s’ha fet és un insult per al col·lectiu docent.

En relació a la possibilitat de percebre el 100% de les retribucions quan el professorat estigui de baixa a causa d’una malaltia infecto-contagiosa, hem tornat a reclamar que aquest supòsit s’afegeixi a les excepcions que des del mes de setembre s’han incorporat a les incapacitats temporals del personal docent, sense que suposin cap minva de les percepcions econòmiques.

Aquest mes de gener s’iniciarà una roda de meses amb les distintes direccions generals per tal de tractar aspectes puntuals de la seva competència com les oposicions a cossos docents per a enguany, els criteris per a la confecció de les plantilles orgàniques per al proper curs, pagament de quilometratges, quina concreció final ha tengut aquell compromís de la Conselleria de finals del mes d’agost d’oferir entre 50 i 100 places noves de professorat interí, la renegociació de la pròrroga del pacte d’interinitat, així com un replantejament de la fase de tutorització del professorat interí substitut.

 
 
     
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
STEI-i en Facebook
W3C CSS W3C XHTML