Inici arrow Informació general arrow Aclariment sobre la reclamació de la paga extra de desembre
AugmentarReduirDesfer
 
 
 
 
 
 
Sectors
Informació general
Ensenyament Públic
Ensenyament Privat
Ensenyament 0 - 3
Universitat
Adm. autonòmica
Administració Local
Sanitat
Transport ferroviari
Eleccions sindicals
Informa't
Calendaris
Normalització lingüística
Premsa
Secretariat de la dona
Consells Escolars
Moviments Socials
Solidaritat i cooperació
Publicacions
Enllaços
Formació
CIVE
Ofertes de Treball
Mobilitat i sostenibilitat
L´STEI-i en imatges
L´STEI-i en vídeo
Salut laboral
Internacional
 
Aclariment sobre la reclamació de la paga extra de desembre PDF Imprimir Trametre

El passat 14 de juliol de 2012 es va publicar el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat i va entrar en vigor el 15 de juliol de 2012.

En aquest reial decret llei s’estableix que els empleats i empleades públics no percebran el mes de desembre de 2012 cap quantia en concepte de paga extraordinària, ni tampoc, cap quantitat en concepte de paga addicional de complement específic o equivalent, per supressió d’ambdós conceptes retributius previstos per a aquest mes.

Aquesta mesura entra en clara contradicció amb el que estableix la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a 2012 pel que fa al desplegament de l’article 22 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Així mateix, aquesta norma també entra en contradicció amb el que estableix l’art. 22.4 de la Llei 7/2007 vigent, en el qual queda establit que les pagues extraordinàries seran dues per any, cadascuna per l’import d’una mensualitat de retribucions bàsiques i de la totalitat de les retribucions complementàries, excepte aquelles a què es refereixen els apartats c) i d) de l’article 24.

No s’aprecia cap justificació per a la promulgació d’aquest reial decret llei, ja que fa menys de 15 dies que es va publicar la llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2012, i des d’aleshores no han sorgit noves raons d’urgència diferents de les existents en aquest moment.

Amb la publicació d’aquest reial decret llei es produeix una arbitrarietat dels poders públics expressament prohibida per la mateixa Constitució Espanyola de 1978, a més de produir inseguretat jurídica als afectats per aquesta.

Per tant, s’ha vulnerat el que estableix el capítol IV de l’Estatut Bàsic, atés que aquesta matèria necessita una negociació col·lectiva prèvia, el contrari del que va passar per a aquesta norma que ha sigut dictada unilateralment pel govern fent cas omís d’aquesta exigència. Això, a més, vulnera també el que estableix el Conveni 151 de l’OIT, sobre les relacions de treball en les administracions públiques.

A més, en aquesta norma, concretament en l’article 2.4, com que estableix que les quantitats no percebudes el desembre de 2012 seran destinades, en exercicis futurs, a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la contingència de jubilació, es preveu una transferència de part de les retribucions del personal a entitats gestores privades de plans de pensions ja que es destinen fons públics a una finalitat diferent de la que, per llei, correspon sense que hi hagi justificació ni cobertura legal.

D’altra banda, el dret de cobrament de la paga extraordinària de desembre comença a generar-se a partir de l’1 juny 2012 i n’acaba el còmput el 30 de novembre de 2012, raó per la qual, en tot cas, aquesta supressió vulnera el que estableix la mateixa Constitució Espanyola per tal com suposa, de facto, una disposició restrictiva de drets. En conseqüència, independentment del que hem exposat fins ara, almenys els drets a la percepció de la paga extraordinària de desembre de 2012 haurien de ser els generats des del dia 1 de juny de 2012 fins al 14 de juliol de 2012.

Per tot això, entenem que aquesta normativa ataca clarament els drets dels empleats públics, i per aquesta raó, el sindicat farà saber la seua opinió a les respectives administracions, institucions i empreses públiques perquè, d’acord amb tot aquest argumentari exposat, arribat el mes de desembre, actuen en correspondència.

D’altra banda, des de l’STEI Intersindical entenem que ara mateix no procedeix la realització de cap reclamació individual, ja que encara no s’ha produït cap acte administratiu (nòmina de desembre) que s’haja de recórrer, i perquè arribat el mes de desembre, si es produeix aquest impagament, tindrem preparat un sistema de reclamació que posarem a la disposició de tots vosaltres.

De totes formes, davant l'allau de consultes relatives a models de reclamació que córren per internet, si ara voleu podeu presentar una petició , sense prejudici que la reclamació legal i vàlida serà la que es faci després de cobrar la nòmina de desembre.

El que sí us recomanem és que presenteu a títol individual reclamació perquè se us actualitzi la retenció de l'IRPF amb el descompte de la paga de Nada.

 

 
 
     
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
STEI-i en Facebook
W3C CSS W3C XHTML