Inici arrow Normalització lingüística arrow L’STEI-i denuncia que la Directora General crea confusió a les directives dels centres
AugmentarReduirDesfer
 
 
 
 
 
 
Sectors
Informació general
Ensenyament Públic
Ensenyament Privat
Ensenyament 0 - 3
Universitat
Adm. autonòmica
Administració Local
Sanitat
Transport ferroviari
Eleccions sindicals
Informa't
Calendaris
Normalització lingüística
Premsa
Secretariat de la dona
Consells Escolars
Moviments Socials
Solidaritat i cooperació
Publicacions
Enllaços
Formació
CIVE
Ofertes de Treball
Mobilitat i sostenibilitat
L´STEI-i en imatges
L´STEI-i en vídeo
Salut laboral
Internacional
 
L’STEI-i denuncia que la Directora General crea confusió a les directives dels centres PDF Imprimir Trametre

Els representants de la conselleria semblen no conèixer les seves pròpies normatives vigents

Palma, 16 de maig de 2012

La directora general parla del període de presentació de sol·licituds d’admissió d’alumnes a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics per al curs escolar 2012-2013, ens explica que hi ha famílies, moltes segons la directora general, que participen en el procés per accedir a una plaça de 2n curs d’educació primària i que demanen, únicament, poder manifestar la seva voluntat de deixar constància de l’elecció de la llengua de primer ensenyament en el moment de formalitzar la sol·licitud.

(A algú de la conselleria li deu sortir fum del cap de tant de pensar...)

La directora general diu que “els infants que optin a una plaça escolar per a 2n curs de primària també poden exercir el dret d’elecció de llengua de primer ensenyament”. Queda clar per tant que no són tots, sinó només són els nous que optin a una plaça escolar.

Carta de la directora general

Sol·licitud elecció de llengua primer cicle de primària

Vegem el Decret 37/2008 règim d’admissió d’alumnes. Article 2 punt 1. “El procés d’admissió que regula aquest decret s’ha d’aplicar a l’alumnat que accedeix per primera vegada als centres docents per cursar els ensenyaments a centres sostinguts en fons públics...”Article 2 punt 3: “ El canvi de curs, nivell o etapa, en ensenyaments sostinguts en fons públics, no requereix un nou procés d’admissió...”

Per tant estam parlant de les vacants que hi pugui haver a algun centre a 2n de primària no a tot l’alumnat que passa dins el mateix centre de 1r a 2n o als repetidors de 2n.

Ordre d’admissió d’alumnes, BOIB 5 de maig de 2012, regula l’admissió dels alumnes de nova incorporació als centres. L’article 1 al punt 2 diu: “No requeriran procés d’admissió els canvis de nivell ... en un mateix centre o entre centres adscrits”. Els alumnes que ja són dins el centre no fan cap procés d’admissió, ni han de fer cap full de sol·licitud, ni marcar cap creu.

Ordre d’admissió d’alumnes BOIB 5 de maig 2012. Article 5. Elecció de llengua del primer ensenyament: “Els pares, mares, tutors legals, dels alumnes que sol·licitin plaça escolar a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics podran exercir el dret d’elecció de llengua del primer ensenyament de llurs fills, sigui la catalana o la castellana”. És a dir, com diu la normativa, els que sol·liciten plaça, no els que ja la tenen. Per tant no cal que els que ja hi són marquin cap creu.
Proposar un canvi en l’elecció de llengua a l’alumnat de 2n de primària, a la meitat del primer cicle, és una incoherència pedagògica que sabem que els mestres no recomanaran a cap pare ni tampoc a cap mare.

A més a més aquesta carta ens fa pensar que la directora general de planificació i centres no coneix ni els fonaments pedagògics ni l’organització d’aquesta etapa educativa i a més a més tampoc no coneix la normativa que el conseller ens diu que està vigent, l’odre 13 de setembre de 2004 (BOIB 18 de setembre de 2004) d’elecció de llengua del primer ensenyament, on diu clarament a l’article 1: “ Els pares, mares o tutors legals que vulguin fer efectiu el dret a rebre el primer ensenyament en la seva llengua, sigui la catalana o la castellana (Article 18 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril) hauran de fer-ne la sol·licitud per escrit, en el moment que es realitza la matrícula per primera vegada a l'educació infantil o, excepcionalment, al primer cicle de l'educació primària, sempre que no s'hagi matriculat abans a l'educació infantil, en un centre educatiu de la xarxa de centres docents sostinguts amb fons públics, per incorporar-se al sistema educatiu de les Illes Balears.”

I a més a més hem de tenir en compte, i així els ho hem de dir als pares i mares, que la Llei de normalització diu a l’article 22 punt 3 “que l’alumnat no podrà ser segregat per raó de llengua en centres diferents”.

L’ordre 13 de setembre de 2004 (BOIB 18 de setembre de 2004) diu a l’article 3, lletra f: “els alumnes que rebin aquestes mesures no podran ser segregats per motiu de llengua i es mantindran inserits en el grup classe de referència”. Lletra g: “Sobretot dins l’educació infantil, aquestes actuacions, a part d’alguna excepció, es desenvoluparan dins l’aula, amb més d’un professional docent...”. Per tant tampoc no poden ser segregats en aules diferents. I també han de saber els pares i mares, mestres i societat en general que la llei diu, també l’ordre del 2004, poden fer entre 6 i 16 hores màxim i que en aplicació al decret de mínims, tothom ha de fer el 50% com a mínim l’ensenyament en català.

Decret 37/ 2008 (BOIB 5 d’abril de 2008) d’admissió d’alumnes regula a l’article 3. Principis generals, punt 5: “La matriculació d’alumnes en un centre públic o privat concertat suposa respectar el seu projecte educatiu, sense perjudici dels drets reconeguts a l’alumnat i a les seves famílies en les lleis...”.

La idea política de separar l’alumnat per raó de llengua a les aules dels nostres centres no està ben vista per la majoria de la població de les illes, a més a més, no té encaix pedagògic per dur-ho a terme i romp la coherència pedagògica de mestres i projectes educatius dels centres.

 
 
     
Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
STEI-i en Facebook
W3C CSS W3C XHTML