Inici arrow Ensenyament Públic arrow Nous atacs a l'ensenyament
AugmentarReduirDesfer
 
 
 
 
 
 
Sectors
Informació general
Ensenyament Públic
Ensenyament Privat
Ensenyament 0 - 3
Universitat
Adm. autonòmica
Administració Local
Sanitat
Transport ferroviari
Eleccions sindicals
Informa't
Calendaris
Normalització lingüística
Premsa
Secretariat de la dona
Consells Escolars
Moviments Socials
Solidaritat i cooperació
Publicacions
Enllaços
Formació
CIVE
Ofertes de Treball
Mobilitat i sostenibilitat
L´STEI-i en imatges
L´STEI-i en vídeo
Salut laboral
Internacional
 
Nous atacs a l'ensenyament PDF Imprimir Trametre

Els governs del PP (central i autonòmic) ataquen els sistemes públics d’educació i de sanitat, els seus treballadors, a l’hora que conculquen els drets de la ciutadania a accedir a aquests serveis.

 
Les mesures anunciades (dilluns 30 d’abril de 2012) que afecten educació són:
 • Congelació de l’oferta de treball públic. Suposa la no convocatòria d’oposicions en els propers anys.
 • Increment de les 35 a les 37,5 hores setmanals de la jornada general de treball.
 • Suspensió del complement de les prestacions de la Seguretat Social per Incapacitat Temporal per contingències comunes, establint-lo en les quanties màximes establertes en la normativa laboral (això vol dir que els 3 primers dies de baixa no es cobrarà, a partir del 4t es cobrarà el 60% del sou i a partir del 21è, el 70%).
 • Suspensió de la convocatòria, concessió o abonament dels ajuts en concepte d’acció social, així com de qualsevol altra que tengui la mateixa naturalesa o finalitat. S’exceptuen les ajudes per a fills menors de 18 anys i l’ajuda d’atenció a disminuïts físics, psíquics o sensorials a càrrec del personal de la Comunitat Autònoma.
 • Flexibilització dels mecanismes que permetin la redistribució del personal de l’Administració d’acord amb les necessitats efectives dels diferents serveis que la composen. Aprovació d’un Pla d’Ordenació de Recursos Humans per adoptar mesures de redistribució del personal interí i laboral temporal, i d’amortització de llocs de feina.
 • Excedència voluntària amb reserva del lloc de feina. Durant els propers dos anys, els funcionaris podran demanar una excedència voluntària de mínim 6 mesos i màxim 2 anys, durant la qual tenen dret a la reserva del lloc de feina i al còmput de temps a efectes de triennis i grau personal.
 • Elaboració d’una Relació de Llocs de Treball (RLT) per al personal docent, que es composarà per les plantilles orgàniques, així com pel personal que treballa en els serveis centrals de l’Administració, a més d’una quota d’interins que servirà per a proveir les diferents places de feina en funció de l’escolarització variable de cada curs escolar (això vol dir que es fixarà un nombre màxim d’interins que no es podrà sobrepassar).
 • Suspensió del nomenament de nou personal funcionari interí docent i de la contractació de personal laboral docent. Acompanyat d’un pla de control d’absentisme laboral i d’un seguiment mensual de baixes per malaltia.
 • Cobertura de substitucions en baixes per incapacitat temporal a partir de 30 dies. Quan la previsió de baixa sigui inferior a 30 dies, es farà càrrec el departament del qual depengui el docent que agafi la baixa. (El Consell de Ministres va anunciar el cobriment de baixes seria a partir del dia que fa deu. Les dues mesures juntes suposen que només es cobriran baixes superiors a 30 dies però que els deu primers dies lectius quedaran sense cobrir).
 • Increment d’hores lectives setmanals a Secundària per al personal docent de l’ensenyament públic. Es passarà d’una mitjana de 18 hores lectives setmanals a una mitjana de 20 hores setmanals.
 • Augment de ràtios alumnes/professor que supera el límit legal vigent. Els màxims actuals (25 a primària i 30 a secundària) es podran augmentar fins un 20% (30 a primària i 36 a secundària).
 • No percepció de la nòmina de juliol i agost per al personal interí que hagi realitzat substitucions per causes diverses de més de 5 mesos i mig durant el curs escolar, tant en centres públics com en els concertats.
 • Reordenació dels Centres de Formació del Professorat. CEPs (Centres d’Ensenyament del Professorat), EOEP (Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica), EAP (Equips d’Atenció psicopedagògica) i Camps d’Aprenentatge. Reorganització d’aquests centres mitjançant la formació a distància i la reducció del nombre de professionals que hi treballen.
 • Suspensió temporal del complement retributiu per professor tutor. Es suspèn el suplement de 30 euros al mes que reben els docents quan exerceixen la funció de tutor a Educació Primària.
 • Suspensió temporal del complement retributiu per cap de departament d’instituts d’ensenyament de secundària. Es suspèn el suplement de 60 euros al mes que reben els docents quan exerceixen la funció de cap de departament a Educació Secundària (això pot suposar una reducció de fins el 3% del sou).
 • Reordenació del Departament d’Inspecció Educativa. Reducció del nombre d’inspectors interins del departament.
 • Suspensió d’ajuts i subvencions a entitats locals i associacions. Es cancel·len totes les ajudes i subvencions per a l’execució de programes com el PISE (Prevenció i Intervenció Socioescolar) i CAPI (Curs d’Aprenentatge Professional Inicial).
 • Suspensió dels premis. Es cancel·la la dotació dels premis acadèmics, com el de Batxillerat i el d’ESO.
 • Suspensió de subvencions a les vacances escolars.
 • Acreditació competències professionals. Es cancel·la l’aportació econòmica autonòmica per a l’acreditació de competències professionals amb la finalitat d’ampliar el programa ACREDITA estatal.
 • Es declaren no disponibles 5,8 milions d’euros del pressupost d’educació
 • Mentre a escala internacional comença a prendre força la idea que el que cal és fomentar el creixement econòmic i que ja n’hi ha prou de mesures d’austeritat, el Govern ha anunciat una nova retallada que afecta els drets bàsics de la població a l’educació i a la sanitat.
És sabut que la crisi actual s’està gestant des de fa estona: el desastre de la banca ha posat els estats en bancarrota, i això ha propiciat que el gran capital s’apoderi dels serveis públics.

A més, les mesures anunciades per Bauzà suposen un exercici de covardia política sense precedents. Pensem que amb una desena part dels doblers que pagam els balears a Madrid anualment i no retornen (dèficit fiscal) el Govern rescabalaria amb escreix els 350 milions d’euros que pretén estalviar.
 
 
     
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
STEI-i en Facebook
W3C CSS W3C XHTML