Jornada i horari general del personal funcionari CAIB
Acord del consell de govern d'1 de juny pel qual s'aprova la jornada de treball i l'horari general del personal funcionari al servei de l'administració

La jornada de treball del personal al servei de l’Administració autonòmica s’estableix en trenta-set hores i mitja setmanals.

a.      La jornada anual es distribueix, a efectes de còmput, de forma mensual, resultant d’obligat compliment, en cada un dels mesos de l’any, el número d’hores que resulta de multiplicar el número de dies laborables del mes pel promig de 7,5 hores diàries.

b.      La jornada setmanal s’ha de fer, amb caràcter general, de dilluns a divendres en règim d’horari flexible.

c.      S’estableix una part fixe de l’horari: de les 9,00 h. a les 14,00 h., d’obligada concurrència per a tot el personal.

d.      S’estableix una part flexible

                                                                             i.      Entrada: entre les 7,30 h. i les 9,00 h.

                                                                           ii.      Sortida: entre les 14,00 h. i les 18,00 h. el dimarts i el dimecres. Entre les 14,00 h. i les 16,30 h. la resta dels dies de la setmana.

e.      Quan es produeixin retards en l’hora d’entrada o sortides abans d’hora per causes justificades, a efectes de còmput, es considerarà que l’entrada ha estat a les 8,00 h. i la sortida a les 15,30 h.

f.        El personal disposa d’un descans diari de trenta minuts en que pot absentar-se del lloc de treball.

g.      El temps d’assistència a cursos de formació, actualització i perfeccionament professional, de capacitació professional i d’adaptació, convocats o impartits per l’EBAP o per promotors autoritzats, es considerarà temps de treball efectiu quan es facin dins l’horari de treball (entre les 8,00 h. i les 15,30 h.).

h.      Si aquest cursos s’imparteixen fora de l’horari de presència obligada, el personal podrà computar fins un màxim de 10 hores de formació anual com a part del seu horari flexible. Aquestes hores s’han de compensar dins els 3 mesos següents a l’emissió del certificat acreditatiu d’aprofitament o d’assistència.

i.       Per a aquells col•lectius que exerceixen l’activitat laboral o professional en circumstàncies especials la determinació de la jornada i de l’horari, que tindran la consideració d’especial i que, en tot cas, serà de 37,5 hores setmanals, requerirà d’una regulació específica.

j.   Cada conselleria, organisme autònom o ens del sector públic instrumental amb personal funcionari, ha de controlar el compliment de la jornada i de l’horari del personal al seu servei. La directora general de Funció Pública, mitjançant instrucció, ha de fixar i unificar els criteris sobre el control d’entrades i sortides i del compliment de l’horari.