Reial Decret-Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents en l'ambit educatiu

Al BOE de dia 21 d'abril de 2012 va esser publicat el Reial Decret-Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu.