Qui som

El Sindicat de Treballadores i Treballadors-Intersindical de les Illes Balears (nova denominació del que fins ara era conegut com a Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament-Intersindical de les Illes Balears) té els seus orígens a l’any 1977 al sí dels moviments unitaris dels treballadors i treballadores de l’ensenyament, que s'organitzen a les acaballes del franquisme. El projecte era construir un sindicalisme unitari que concentràs, des de posicions progressistes, la majoria dels treballadors i treballadores de l’ensenyament.

Aquest model rompia amb el professionalisme i el corporativisme de l'antic sindicat vertical i pretenia la democratització del sistema educatiu a tots els àmbits, tant en els continguts i les estructures com en el funcionament. Un sindicalisme que defensàs tots el treballadors i les treballadores de l'ensenyament, docents i no docents.

* El I Congrés es va celebrar l’1 de desembre del 1978. L’STEI fixa els seus trets característics com a organització sindical independent, unitària, de classe, assemblearia, reivindicativa, sociopolítica, apartidista i confederal. Defensà el seu model educatiu com a servei públic,  amb una clara funció fomentadora d’igualtats socials així com l’impulsor de la preservació del medi, universal, adequat als trets específics culturals, lingüístics, socials i econòmics de la nostra comunitat, amb especial esment al procés de normalització lingüística.

* Al II Congrés, el novembre de 1988,  se reafirma el model d’escola com a una escola al servei del nostre poble, una escola nacional. La consecució de les transferències educatives era una condició necessària, encara que insuficient pel model d’escola que es defensava, per això es pretenia: Una escola Nacional normalitzadora de la nostra cultura i llengua.; un cos únic d’ensenyants;  un ensenyament no jerarquitzador; una millora de les condicions econòmiques, laborals i socials dels treballadors de l’ensenyament; una democratització dels centres, reformant la LODE, especialment als centres privats concentrats; per l’elaboració d’una normativa referent als elements de participació educativa; els Consells Escolars; per l’adequació de la reforma als nostres trets culturals i lingüístics.

* Al III Congrés celebrat el 26 de maig de 1990 es prepararen les bases des de la nostra visió per configurar l’actual Confederació d’STEs.
No obstant, s’introduïren als nous estatuts una sèrie de noves característiques del sindicat: Ecologista, que lluitarà en defensa de la conservació del medi ambient i la preservació de la natura; que impulsarà la formació professional ocupacional i la formació i perfeccionament de les treballadores i treballadors; que treballarà per la plena assumpció de les transferències educatives juntament amb el recobrament cultural i lingüístic del nostre poble.

* Al IV Congrés, celebrat el maig de 1993, amb el lema :”L’Ensenyament del nostre poble, eina de futur” es redefineix el nostre model d’escola com escola pública, gratuïta, autònoma, democràtica, ideològicament pluralista i laica, arrelada al medi i científica, activa, polivalent, alliberadora i per a la vida. Es defensa un ensenyament públic gratuït des del naixement i a tots els nivells i, obligatori dels 3 als 18 anys.

* Al V Congrés celebrat el maig de 1996 s’aprova la proposta d’obrir el nostre sindicat a altres sectors laborals en la perspectiva d’enfortir una pràctica sindical que fa de la participació i la consulta l’eix de la seva actuació.
* Al VI Congrés celebrat el maig de 2000 s’aproven una sèrie d’objectius, entre ells cal esmentar la racionalització de l’estructura organitzativa; intensificar la intersectorialitat i redefinir l’acció sindical per aconseguir dinamitzar la participació i omplir de major contingut ideològic i de reflexió la praxis sindical.

* Al VII Congrés, celebrat el maig de 2004, s’aprova la integració de l’STIB al si de l’STEI-i. S’aprova l’adequació de l’organització a la nova realitat al  VIII Congrés, celebrat just a continuació de l’anterior. Es reafirmen els principis i finalitats del model sindical que s’ha d’adaptar per lluitar per un altre món, en el qual hi hagi una globalització dels drets de les persones i dels pobles.

* El IX Congrés de l’STEI-i, celebrat el mes de maig de 2008, amb el lema “L’Alternativa”,  procedí al canvi de denominació de l’STEI-i que passà a anomenar-se Sindicat de Treballadores i Treballadors-Intersindical de les Illes Balears, adaptà els estatuts a la Confederació d’STEs-intersindical, que passa a ser Confederació Intersindical, i incorporà explícitament el criteri de paritat a l’hora d’elegir els òrgans de decisió, amplià la Comissió Executiva i el Consell Plenari Intersindical per afavorir l’impuls sectorial i territorial.

 Flat_for_PC-Camera_ico-128x128.jpg

Fotos

Membres de la comissió executiva.
 
Les nostres característiques són:
a) Unitari, obert a totes les treballadores i a tots els treballadors sense cap tipus de discriminació, respectant la pluralitat ideològica de les seves afiliades i dels seus afiliats.

 b) Democràtic, en la seva organització i funcionament, mitjançant l'elecció de tots els càrrecs per sufragi lliure de les afiliades i afiliats, bé personalment, bé mitjançant delegades i delegats. Accepta l'existència de corrents d'opinió dins el seu àmbit intern.

c) Assembleari, ja que impulsa la participació a través de les assemblees de les treballadores i treballadors. Quant al seu funcionament intern, l'afiliació podrà proposar i decidir qualsevol acció o alternativa a les assemblees d'afiliació generals o sectorials, sempre que s'ajustin als principis contemplats als Estatuts.

d) Autònom, estructuralment, funcionalment i econòmicament mitjançant el seu propi autofinançament i els seus òrgans propis de govern, gestió i representació. Independent, tant de l'Estat i de les administracions com dels partits polítics, de les institucions religioses i de les empresarials.

e) Nacional, que treballa perquè es pugui arribar al ple exercici de l'autogovern, i lluita per l'assoliment del dret a l'autodeterminació de les Illes Balears, en la perspectiva d'aconseguir la plena sobirania nacional, valorant la plena reivindicació i expansió de la llengua catalana com un element essencial de la millora de la classe treballadora de les Illes.

f) De classe i reivindicatiu dels interessos laborals i socials de les treballadores i treballadors, per la millora de les seves condicions de vida i de treball mitjançant la negociació, la mobilització i amb l'exercici del dret de vaga.

g) Sociopolític, perquè assumeix, a més de reivindicar la millora de les condicions laborals, la defensa de les qüestions politicosocials que afecten la classe treballadora, tot potenciant l'establiment de les més amples relacions amb tots els sectors populars en la perspectiva de suprimir qualsevol discriminació o explotació, construint una societat sense persones opressores ni oprimides i reivindica l'establiment de relacions més estretes amb aquells moviments sindicals i socials que lluiten per objectius d'emancipació de la classe treballadora i dels pobles oprimits.

h) Ecologista, que propugna l'estalvi dels recursos i l'equitat en llur distribució, la conservació de la biodiversitat i la protecció i millora de la qualitat del medi ambient, com a part del procés de construcció d'una societat sostenible. I que, en conseqüència, promou l'educació ambiental a tots els àmbits.

i) Internacionalista i solidari, que propugna la democratització entre els estats, les nacions i els pobles, per assolir un món més just, equilibrat i solidari. Coopera amb altres organitzacions sindicals, socials i polítiques del món que tenen com a fites la superació de la societat de classes i la implantació de la pau universal fonamentada en la justícia, la igualtat i la solidaritat.

j) Integrador, perquè no discrimina per motius de gènere, de raça, de llengua, de religió, d’origen nacional o social, d'ideologia o de cultura, i perquè facilita la participació activa de totes les persones treballadores.

k) Feminista, perquè té com a finalitat la consecució de la igualtat laboral, política, econòmica i jurídica de les dones.
 
 
 

Fotos del IX congrés de l´STEI-i  

Clic en la imatge per obrir!
Clic en la imatge per obrir!
Clic en la imatge per obrir!
Clic en la imatge per obrir!
Clic en la imatge per obrir!
Clic en la imatge per obrir!
Clic en la imatge per obrir!
Clic en la imatge per obrir!
Clic en la imatge per obrir!